Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Tillhör ramavtalsområde Teknisk utrustning

Avtalsperiod: 2012-08-01 - 2015-08-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2016-08-31

Detta ramavtalsområde omfattar servrar och lagringslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter. Det omfattar även tjänster som är kopplade till hårdvaran. It-driftstjänster omfattas inte av ramavtalet. Syftet är antingen att avropa en specifik hårdvara och specifik tjänst för datacentret eller att avropa flera hårdvaror och tjänster för direkt eller successiv leverans. Ramavtalsleverantören får delegera rätten att leverera i syfte att skapa en direkt avtalsrelation. Rätten att ta emot avropsförfrågan och lämna svar på en sådan kan dock inte delegeras till återförsäljare. Ramavtalsleverantören svarar fullt ut för sin återförsäljares arbete så som om den gjort för sitt eget.

 

Inför avrop

Vid såväl kompletteringar till tidigare gjorda investeringar som vid nyanskaffningar kan leveransavtal tecknas och avse successiva leveranser  under en viss tid. Ett leveransavtal får inte utökas med produkter och tjänster som inte omfattats av avropsförfrågan. Det innebär att ett leveransavtal inte får bli ett "ramavtal i ramavtalet", alltså att det under leveransavtalsperioden avropas vid behov utan innehållet i ett leveransavtal ska alltid framgå av ett konkret avrop. Kommande behov under resterande leveransavtalsperiod hanteras lämpligen som optioner. Det är mycket viktigt att leverantörerna redan vid själva avropsförfrågan ska kunna uppskatta omfattningen av hela åtagandet dvs. i antal produkter och tjänster samt totalt värde.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen får avropa från de statliga ramavtalen.
Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna se:
http://www.regeringen.se/sb/d/2462

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/