Förvaltningsrättens dom överklagad

Publicerad 2013-06-10

Domen i Stockholms förvaltningsrätt har överklagats. Kammarrätten förordnar interimistiskt att Kammarkollegiet inte får ingå avtal innan annat har bestämts. Kammarrätten kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd.