Rättelse angående överprövning

Publicerad 2013-03-27

Tre överklaganden av Förvaltningsrätten i Stockholms domar, i vilka ansökningarna om överprövning avslogs, har inlämnats till Kammarrätten. Överklagandena avser följande län: Norrbotten, Stockholm, Västerbotten, Västernorrland och Västra götaland.


Kammarrätten har därvid fattat ett interimistiskt beslut innebärande att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i ovanstående län innan något annat har bestämts av kammarrätten. För övriga län får ramavtal tecknas tidigast den 8 april 2013