Överprövningar och status - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2014-08-13

Statens inköpscentral (SIC) genomför fem (5) parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet IT-resurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem (5) upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner.

Ett första tilldelningsbeslut fattades i slutet av november 2013 avseende upphandlingen: ”IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012”, vilket bl.a. överprövades av de fyra anbudsgivare vars anbud förkastades av Statens inköpscentral. Dessa överprövningar avsåg onormalt låg prissättning.

Den 9 juli 2014 meddelade förvaltningsrätten domar i samtliga fyra fall. Förvaltningsrätten biföll alla de fyra anbudsgivarnas ansökningar. Detta innebär att Statens inköpscentral förordnades om rättelse och att de fyra anbuden ska beaktas i en ny anbudsutvärdering. Statens inköpscentral har den 18 juli 2014 överklagat samtliga fyra domar och har yrkat att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd för upphävande av förvaltningsrättens dom och därmed avslå ansökningarna om överprövning. Nu inväntas om prövningstillstånd erhålles eller inte.

Eftersom Statens inköpscentrals generella ståndpunkt är att inte acceptera s.k. nollbud och onormalt låg prissättning i anbud i ramavtalsupphandlingar kommer vi fortsätta att arbeta med inriktningen att både försöka motverka och när det är möjligt förkasta liknande anbud.

Planering kommande tilldelningsbeslut: Snarast ny information finns så kommer detta att läggas ut här på avropa.se 

 

Kontaktperson: Anna Berg