Revision av Dell AB

Publicerad 2015-11-17

Dell AB är såväl ramavtalsleverantör som underleverantör på flera av Statens inköpscentrals ramavtal inom IT-området, exempelvis Servrar och lagring 2012 samt Klient 2012. Med anledning av rapporterade brister i uppfyllnad av sociala krav i ramavtal har Statens inköpscentral, med stöd av Swedwatch, genomfört en revision av Dell AB.

Statens inköpscentral kan konstatera att det tidigare har funnits ett antal brister i Dells rutiner, vad gäller att säkerställa att de sociala krav som ställts i ramavtalsupphandlingarna är uppfyllda i samtliga led i tillverkningsprocessen. Statens inköpscentral kan även konstatera att Dell har tagit de rapporterade bristerna på allvar, och på ett genomgående och övertygande sätt förbättrat rutiner, uppföljning och transparens avseende de fabriker som tillverkar komponenter till produkter som köps genom ramavtalen.

Sammantaget finner Statens inköpscentral att Dell uppfyller ställda krav i ramavtalen men kommer även fortsättningsvis att ha en löpande avstämning med Dell för att tillsammans säkerställa en fortsatt positivt utveckling.

Vid frågor vänligen kontakta Sebastian Svartz

sebastian.svartz@kammarkollegiet.se

 08 – 700 07 15