Managementtjänster

Publicerad 2015-02-11

Ramavtalet Managementkonsulttjänster 2010, Chef och ledarutveckling, gäller t.o.m 2015-04-30. Avrop är möjliga fram till dess att avtalet löper ut. Ramavtalet medger att leveransavtal tecknas på upp till fyra år efter förnyad konkurrensutsättning.

 

Förstudien Managementkonsulttjänster 2013 föreslog en delvis ny struktur för de tidigare ramavtalsområdena inom Managementkonsulttjänster. Enligt förstudien kunde emellertid Statens inköpscentral vid eventuella upphandlingar inom dessa områden komma att besluta om annan inriktning, struktur och krav än vad som föreslogs i förstudien.

 

Eventuella ramavtal som delvis kan ersätta befintligt område Chef och ledarutveckling kan komma att upphandlas hösten 2015. Det finns inga beslut om detta ännu.

 

Det tidigare ramavtalet Managementkonsulttjänster 2010, Analys har löpt ut. Förstudien Managementkonsulttjänster 2013 föreslog att vid eventuell ny upphandling skulle omvärldsbevakning i form av standardiserade tjänster föreslås ingå i ett annat nytt avtalsområde. Tjänster i detta område kan t. ex. vara research och analys i form av standardrapporter eller abonnemangspaketeringar. Inga beslut finns ännu om detta område.