Annonsering - Konferenser och möten

Publicerad 2015-10-05

Under 2013- 2014 genomförde Statens inköpscentral en förstudie inom ramavtalsområdet Konferenstjänster. I denna framkom bland annat att leverantörerna ville ha mer fokus på kvalitet i tjänsten i våra konferensupphandlingar. Myndigheterna efterfrågade framförallt en större transparens i prissättning så det tydliggörs vilka tjänster som är inkluderade i priserna. En pilotupphandling med ett nytt upplägg, som bland annat tillvaratog dessa önskemål, genomfördes under 2014-2015. De nu aktuella upphandlingarna liknar upplägget från pilotupphandlingen inom ramavtalsområdet som numera heter Konferenser och möten 2015.

 Följande delupphandlingar annonseras:

  • Helpension Plus del 1, 2 och 3
  • Helpension Bas del 1, 2 och 3
  • Dagkonferens Plus del 1, 2 och 3
  • Dagkonferens Bas del 1, 2 och 3
  • Timdebitering del 1, 2 och 3
  • Stora konferenser och möten 1, 2 och 3

Helpension, Dagkonferens och Timdebitering avser Små konferenser och möten med ett deltagarantal upp till och med 75 personer och avropas med rangordning. Det innebär att den högst rangordnade leverantören tillfrågas först. I det fall denne inte kan leverera tillfrågas efterföljande i rangordningen osv.

Helpension och Dagkonferens har indelats i två kategorier, Plus och Bas.

Plus har en mer omfattande kravspecifikation med obligatoriska krav som måste uppfyllas för att bli föremål för fortsatt utvärdering. Dessutom måste anläggningen ha kapacitet att åtminstone ta emot 75 deltagare.

Bas har en mindre omfattande kravspecifikation med färre obligatoriska krav som måste uppfyllas. Vissa obligatoriska krav som återfinns i Plus finns som utvärderingskriterier i Bas. Det vill säga leverantören får poäng om kriterier uppfylls. I Bas kan mindre anläggningar delta och kapacitetskravet är satt till 25 deltagare.

Stora konferenser för fler än 75 deltagare kommer att avropas med förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att ett antal anläggningar kvalificeras i ramavtalsupphandlingen.  De blir sedan, tillsammans med övriga kvalificerade anläggningar (i den mån de har möjlighet att ta emot efterfrågat deltagarantal), tillfrågade vid varje enskilt avrop som det har möjlighet att leverera. Den anläggning som bäst kan erbjuda efterfrågad tjänst tilldelas kontrakt.

För att upphandlingarna ska bli administrativt överskådliga har de geografiska områdena delats upp i tre delar.

Sista anbudsdag är 2 november.