Extern remiss inför upphandling av statligt ramavtal för Taxitjänster

Publicerad 2015-03-23

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Taxitjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet.  Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Externa remissen består av följande fem dokument:

1. Information om extern remiss
2. Utkast till förfrågningsunderlag
3. Bilaga Priser - Storstockholm
4. Bilaga Priser - Övriga landet
5. Bilaga Kommentarer

Ovanstående dokument är upplagda på upphandlingssidan. För instruktion om hur svar lämnas, vänligen läs dokumentet ”Information om extern remiss”. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

Synpunkter bifogas via e-post till Aida Colakovic