Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling - snart klart för avrop

Publicerad 2016-07-19

Statens inköpscentral fattade den 13 januari 2015 tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling.

Sex ansökningar om överprövning av selekterings- och tilldelningsbesluten kom in till Förvaltningsrätten som avslog samtliga ansökningar. Flera företag överklagade beslutet och ett fick prövningstillstånd.

Kammarrätten har den 4 juli 2016 avslagit överklagandet och Högsta förvaltningsdomstolen har den 14 juli 2016 inte funnit skäl att stoppa avtalstecknandet.

Högsta förvaltningsdomstolens delbeslut innebär att upphandlingen kan avslutas och att ramavtalen kommer att träda ikraft i närtid.

Mer information om ramavtalen kommer att publiceras i början av augusti.

Kontaktperson: Irene Andersson