Överklagade domar IT-utbildning

Publicerad 2016-02-16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 28 augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen IT-utbildning, dnr 96-119-2014.

Tilldelningsbeslutet överprövades av fem anbudsgivare. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 4 februari 2016 samtliga fem ansökningar om överprövning.

Den 16 februari 2016 har två överklaganden inkommit. Kammarrätten har förordnat interimistiskt att Statens inköpscentral inte får ingå avtal avseende upphandlingen innan något annat har bestämts. Kammarrätten kommer nu ta ställning till frågan om prövningstillstånd. Statens inköpscentral avvaktar Kammarrättens beslut.


Kontaktperson: Elis Kalered