Beslut om upphandlingsförfarande för Tolkförmedlingstjänster

Publicerad 2016-12-14

I Statens inköpscentrals, Kammarkollegiet, upphandling av ramavtal avseende Tolkförmedlingstjänster ska upphandlingsförfarandet öppet förfarande, enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 4 kapitlet 1 §, tillämpas.

Beslutet har fattats den 14 december 2016 av enhetschef Agneeta Anderson. En kopia av beslutet hittar du på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Goran Alilovic