Extern remiss - Säker förvaring

Publicerad 2016-12-12

Extern remiss inför upphandling av statligt ramavtal för Säker Förvaring

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Säker Förvaring inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Den externa remissen hittar du här.