Extern remiss inför upphandling av statligt ramavtal för Flyttjänster

Publicerad 2016-10-26
Gröna äpplen och ett rött 1.jpg

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Flyttjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet.  Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Externa remissen består av följande dokument:

1. Information om extern remiss
2. Bilaga Lista över föreslagna krav och villkor
3. Bilaga Kommentarer


Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan. För instruktion om hur svar lämnas, vänligen läs dokumentet ”Information om extern remiss”. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

 

Synpunkter sammanfattas i Bilaga Kommentarer och bifogas via e-post till: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externremiss senast 2016-11-04.