Städtjänster - Extern remiss

Publicerad 2016-06-21

Extern remiss inför upphandling av statligt ramavtal för Städtjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Städtjänster utförda inom Stockholms län inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet.  Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Externa remissen består av följande dokument:

  1. Information om extern remiss
  2. Bilaga Allmänna villkor
  3. Bilaga Krav på tjänsten
  4. Bilaga Prövning och utvärdering av anbud
  5. Bilaga Exempel utvärdering
  6. Bilaga Kommentarer

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan. För instruktion om hur svar lämnas, vänligen läs dokumentet ”Information om extern remiss”. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

Synpunkter sammanfattas i Bilaga Kommentarer och bifogas via e-post till: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externremiss senast 2016-08-16.