Externremiss - Kommunikation som tjänst

 Publicerad 2017-02-13
Dörr KK.jpg

I samband med förstudien som omfattar Kommunikation som tjänst och Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet intressenter att inkomma med synpunkter på ett utkast till indelning för en eventuellt kommande upphandling, ett antal övriga frågeställningar kopplade till en kommande upphandling samt nuvarande allmänna villkor.

Syftet med denna externremiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett upphandlingsunderlag. Vidare ger externremissen möjlighet för leverantörer och intressenter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Dokument och frågeformulär är upplagda på förstudiesidan (i högerkolumnen på sidan). För instruktion om hur svar lämnas, vänligen läs dokumentet "Information om extern remiss". Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter.

Synpunkterna bifogas via e-post till Sara Wedholm.

Läs mer på förstudiesidan.

 

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externremiss senast 2017-03-17.