Extern remiss - Inrikes flygresor

 Publicerad 2017-02-07

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för inrikes flygresor inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av förfrågningsunderlaget.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande fyra dokument:

1. Information om extern remiss
2. Bilaga Utkast Kravspecifikation
3. Bilaga Utkast Prisbilaga
4. Bilaga Övriga Frågeställningar

Ovanstående dokument är upplagda på upphandlingssidan (i högerkolumnen på sidan). För instruktion om hur svar lämnas, vänligen läs dokumentet ”Information om extern remiss”. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter.

Synpunkter bifogas via e-post till: Elin Olsson

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2017-02-17.