DIS Dryckesautomater

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2017

Slutdatum: september 2017

Bakgrund

Statens inköpscentral har inlett en förstudie som ska resultera i en upphandling av dryckesautomater (vatten- och kaffeautomater) med tillhörande varor och tjänster i ett dynamiskt inköpssystem (DIS). Befintliga ramavtal kan komma att löpa parallellt med det dynamiska inköpssystemet.

Den kommande upphandlingen i ett dynamiskt inköpssystem är ett pilotprojekt som bland annat syftar till att ge praktisk erfarenhet av hur dynamiska inköpssystem fungerar. Vår bedömning är att ett dynamiskt inköpssystem kan innebära fördelar genom att skapa mer flexibilitet i jämförelse med ett traditionellt ramavtal. Ett dynamiskt inköpssystem kan också användas av andra avropande myndigheter än de som deltog i den ursprungliga upphandlingen.

Vad innebär ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

DIS är en helt elektronisk process i två huvudsteg.

  • I det första steget inrättas systemet och leverantörer börjar ansöka om att delta, detta kan sedan ske löpande.  Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven ska godkännas, vilket innebär att antalet inte kan begränsas.
  • I det andra steget sker tilldelning av kontrakt och inför detta ska alla leverantörer som godkänts som deltagare i systemet bjudas in att lämna anbud på de specifika kontrakten. Steg två kan jämföras med avrop genom förnyad konkurrensutsättning där tilldelningskriterierna även får preciseras av avropande myndigheter.

Läs mer om dynamiska inköpssystem:

Upphandlingsmyndighetens webbplats
Kammarkollegiets förstudierapport avseende dynamiska inköpssystem

Välkommen att kontakta Elin Olsson vid frågor eller synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2017 Pågående
Framtagning av underlag Augusti 2017 Planerad
Annonsering September 2017 Planerad