IT Drift Mindre

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2015

Slutdatum: december 2017

Bakgrund

De nuvarande ramavtalen avseende IT-driftstjänster 2010 – Helhetsdrift löpte ut 2017-02-28.

Tre upphandlingar startades för att ersätta gällande ramavtal. En upphandling överprövades, IT drift Mindre, se nedan.

Status

Upphandlingen av IT drift Mindre överprövades av en anbudsgivare och i dom från Förvaltningsrätten i Stockholm den 23 augusti i mål nr 8767-17 meddelade Förvaltningsrätten att upphandlingen av IT drift Mindre ska göras om.

Domen överklagades av Kammarkollegiet till Kammarrätten och senare till Högsta förvaltningsdomstolen. Ingen av domstolarna meddelade prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Statens inköpscentral kommer senare att ta ställning till om en ny upphandling kommer att genomföras. Eftersom förstudien är gjord 2013 behövs en ny förstudie göras innan ett sådant ställningstagande kan tas.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2015 Klar
Annonsering November 2015 Klar
Utvärdering September 2016 Klar
Tilldelningsbeslut April 2017 Klar