Skrivare - tjänst och produkt

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2016

Slutdatum: januari 2018

Diarienummer: 23.3-2401-2016


Ramavtalsupphandlingen avser två anbudsområden gällande MFP:er, skrivare, kopiatorer, scannrar, faxar, tonrar samt näraliggande tjänster. Det ena anbudsområdet avser förnyad konkurrensutsättning och det andra en särskild fördelningsnyckel med alla villkor fastställda.

Inom förnyad konkurrensutsättning kan produkter anskaffas med eget ägande och finansieringsformer såsom hyra och finansiell leasing finns tillgängliga. Det går att avropa tjänster såsom exempelvis behovsanalys inför anskaffningar, servicenivåer för avropade produkter med mera. Det är också möjligt att avropa utskrift som tjänst.

Inom fördelningsnyckel har ett antal typkonfigurationer för multifunktionsprodukter specificerats som vid behov kan avropas tillsammans med en angiven servicenivå.

Tidigare ramavtal Dokumenthantering 2012 löpte ut den 31 juli 2017.

Tilldelningsbeslut för anbudsområdet avseende förnyad konkurrensutsättning fattades i maj 2017. Två ansökningar om överprövning för anbudsområdet avseende förnyad konkurrensutsättning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Vi hoppas på avgöranden under någon av de första månaderna av 2018.

Tilldelningsbeslut för anbudsområdet avseende Fördelningsnyckel fattades i januari 2018. En anbudsgivare har ansökt om överprövning.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie April 2016 Klar
Framtagning av underlag Februari 2017 Klar
Annonsering Februari 2017 Klar
Utvärdering Januari 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2018 Överprövad