Skrivare - tjänst och produkt

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2016

Slutdatum: oktober 2017

Bakgrund

Ramavtalsupphandlingen avser två anbudsområden gällande MFP:er, skrivare, kopiatorer, scannrar, faxar, tonrar samt näraliggande tjänster. Det ena anbudsområdet avser förnyad konkurrensutsättning och det andra en särskild fördelningsnyckel med alla villkor fastställda.

Inom förnyad konkurrensutsättning kan produkter anskaffas med eget ägande och finansieringformer såsom hyra och finansiell leasing finns tillgängliga. Det går att avropa tjänster såsom exempelvis behovsanalys inför anskaffningar, servicenivåer för avropade produkter med mera. Det är också möjligt att avropa exempelvis utskrift som tjänst.

Inom fördelningsnyckel har ett antal typkonfigurationer för multifunktionsprodukter specificerats som vid behov kan avropas tillsammans med en angiven servicenivå.

Tidigare ramavtal Dokumenthantering 2012 löpte ut den 31 juli 2017.

Tilldelningsbeslut för anbudsområdet avseende förnyad konkurrensutsättning fattades i maj 2017. Två ansökningar om överprövning för anbudsområdet avseende förnyad konkurrensutsättning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Tilldelningsbeslut gällande anbudsområde Fördelningsnyckel planeras till september/oktober 2017.

Tidsplanen nedan avser anbudsområde Fördelningsnyckel.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie April 2016 Klar
Framtagning av underlag Februari 2017 Klar
Annonsering Februari 2017 Klar
Utvärdering September 2017 Pågående
Tilldelningsbeslut Sep/Okt 2017 Planerad