Skrivare - tjänst och produkt

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2016

Slutdatum: januari 2018

Diarienummer: 23.3-2401-2016

Ramavtalsupphandlingen avser två anbudsområden gällande MFP:er, skrivare, kopiatorer, scannrar, faxar, tonrar samt näraliggande tjänster. Det ena anbudsområdet avser förnyad konkurrensutsättning och det andra en särskild fördelningsnyckel med alla villkor fastställda.

Inom förnyad konkurrensutsättning kan produkter anskaffas med eget ägande och finansieringsformer såsom hyra och finansiell leasing finns tillgängliga. Det går att avropa tjänster såsom exempelvis behovsanalys inför anskaffningar, servicenivåer för avropade produkter med mera. Det är också möjligt att avropa utskrift som tjänst.

Inom fördelningsnyckel har ett antal typkonfigurationer för multifunktionsprodukter specificerats som vid behov kan avropas tillsammans med en angiven servicenivå.

Tidigare ramavtal Dokumenthantering 2012 löpte ut den 31 juli 2017.

Tilldelningsbeslut för anbudsområdet avseende förnyad konkurrensutsättning fattades i maj 2017 och två anbudsgivare ansökte om överprövning. Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade domar i februari 2018 med innebörden att tilldelningsbeslutet ska rättas. En anbudsgivare har överklagat domarna och vi avvaktar kammarrättens beslut huruvida prövningstillstånd beviljas.

Avseende anbudsområdet med fördelningsnyckel fattades tilldelningsbeslut i januari 2018 och en anbudsgivare har ansökt om överprövning. Enligt uppgift från förvaltningsrätten kommer dom avseende fördelningsnyckeln åtminstone inte före 1 maj 2018.

Denna sida hålls uppdaterad.

Vi räknar inte med att ha ramavtal på plats i närtid, för behov av utskrift som tjänst finns ramavtalet IT Drift. Vid frågor om avrop från det ramavtalet, kontakta Mikael Larsson.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie April 2016 Klar
Framtagning av underlag Februari 2017 Klar
Annonsering Februari 2017 Klar
Utvärdering Januari 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2018 Överprövad