Externremiss - Skrivare - tjänst och produkt

 Publicerad 2017-02-14

I samband med upphandlingen Skrivare som tjänst och produkt inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet intressenter att inkomma med synpunkter på:

  • Utkast av specifikationer för MFP:er
  • Utkast av Allmänna villkor till anbudsområdet Fördelningsnyckel

Syftet med denna externremiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett upphandlingsunderlag. Vidare ger externremissen möjlighet för leverantörer och intressenter att inkomma med eventuella synpunkter på underlaget. Observera att lämnad information och underlaget till denna externremiss är ett utkast och att det endast omfattar en del av pågående upphandling. Ändringar av upplägg och underlag kan komma att göras innan annonsering sker. Statens inköpscentral emottar tacksamt alla förslag som inkommer och kommer att granska och ta ställning till dessa, men det är inte säkert att alla förslag kan beaktas och Statens inköpscentral har inte heller någon skyldighet att göra förändringar efter de synpunkter som inkommer. Ett senare publicerat upphandlingsunderlag ska inte tolkas mot bakgrund av publicerade utkast. Statens inköpscentral kommer inte att ha möjlighet att ge återkoppling på inkomna synpunkter. Någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i denna externremiss.

Läs mer på upphandlingssidan

Synpunkter skickas via e-post till renee.sjolund@kammarkollegiet.se.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externremiss senast 2017-02-21.