Remiss Kommunikationstjänster

 Publicerad 2017-10-30
Ipad.jpeg

I samband med upphandlingen Kommunikationstjänster inom tele- och datakom inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet intressenter att inkomma med synpunkter på:


• Utkast av specifikationer för bastjänster inom tre olika anbudsområdena samt vissa generella krav i förfrågningsunderlaget
• Utkast av Allmänna villkor


Syftet med denna externremiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett upphandlingsunderlag. Vidare ger externremissen möjlighet för leverantörer och intressenter att inkomma med eventuella synpunkter på underlaget och bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Observera att lämnad information och underlaget till denna externremiss är ett utkast och att det endast omfattar en del av pågående upphandling. Ändringar av upplägg och underlag kan komma att göras innan annonsering sker. Statens inköpscentral emottar tacksamt alla förslag som inkommer och kommer att granska och ta ställning till dessa, men det är inte säkert att alla förslag kan beaktas och Statens inköpscentral har inte heller någon skyldighet att göra förändringar efter de synpunkter som inkommer. Ett senare publicerat upphandlingsunderlag ska inte tolkas mot bakgrund av publicerade utkast.

Statens inköpscentral kommer inte att ha möjlighet att ge återkoppling på inkomna synpunkter och ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i denna externremiss. Synpunkter kan lämnas direkt i bilagorna och på de områden som respektive leverantör bedömer vara intressanta.

Dokumenten finner ni på upphandlingssidan.

Synpunkter skickas via e-post till Sara Wedholm.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externremiss senast den 10 november 2017.