Extern remiss – Mediebyråtjänster

 Publicerad 2017-09-27

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för mediebyråtjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett förfrågningsunderlag.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande sju (7) dokument:

  1. Information om extern remiss
  2. Bilaga Kommentarsfält
  3. Bilaga Kravspecifikation Generell
  4. Bilaga Kravspecifikation Annonseringsverktyg
  5. Bilaga Kravspecifikation Förmedling av annonser
  6. Bilaga Kravspecifikation Kampanjer
  7. Bilaga Prövning och utvärdering av anbud

Ovanstående dokument är upplagda på upphandlingssidan (i högerkolumnen på sidan). Synpunkter lämnas direkt i bilaga Kommentarsfält. Leverantörer behöver självfallet inte lämna synpunkter på alla bilagor utan endast de delar av den externa remissen som är relevanta för respektive leverantör. För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss”.

Synpunkter bifogas via e-post till: Aida Colakovic. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2017-10-09.