Extern remiss – särskilda förvaringslösningar

 Publicerad 2017-11-28

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för särskilda förvaringslösningar inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande åtta (8) dokument:

  1. Bilaga Information om extern remiss
  2. Bilaga 1 - Kravspecifikation Förvaringslösningar för arkiv och magasin
  3. Bilaga 2 - Kravspecifikation Biblioteksinredning
  4. Bilaga 3 - Kravspecifikation Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering
  5. Bilaga 4 - Kravspecifikation Klädförvaring och småfacksskåp
  6. Bilaga 5 - Kravspecifikation Lager och verkstadsmiljö
  7. Bilaga 6 – Avropsrutin
  8. Bilaga 7 - Övriga krav

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan (i högerkolumnen på sidan). Synpunkter lämnas direkt i respektive bilaga genom att använda kommentarsfunktionen i Microsoft Word. Instruktion för hur detta går till finns i varje bilaga. Leverantörer behöver självfallet inte lämna synpunkter på alla bilagor utan endast de delar av den externa remissen som är relevanta för respektive leverantör. För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss”.

Synpunkter bifogas via e-post till: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2017-12-15.