Förändringar i fordonsavtalet från den 1 juli

 Publicerad 2018-06-27

Den 1 juli, i och med att Bonus-Malus införs, försvinner den nuvarande miljöbilsdefinitionen. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag till ny miljöbilsdefinition. I mellantiden fram tills detta är klart har Kammarkollegiet beslutat om en temporär lösning för det statliga ramavtalet för tjänstefordon och förmånsbilar.

Kammarkollegiets utgångspunkt är att tills vidare behålla den nuvarande miljöbilsdefinitionen för de fordon som berörs i ramavtalet, dvs. framhjulsdrivna personbilar/förmånsbilar. Den nya testcykeln WLTP, och även de korrelerade NEDC-värden som räknas fram, ger dock högre CO2-värden än idag och därmed riskerar många fordonsmodeller som idag klassas som miljöbilar, och som statliga myndigheter avropar, att falla bort från ramavtalet. Kammarkollegiet behöver därför kompensera de i miljöbilsformeln framräknade högsta tillåtna värdena för CO2 med ett antal procent för att behålla befintligt utbud av miljöbilar inom ramavtalet så intakt som möjligt.

Enligt branschen ligger den procentuella förändringen runt 10 % och det är även den nivå som Kammarkollegiet förordar. Den temporära lösningen innebär att det framräknade värdet för högsta tillåtna CO2-utsläpp för framhjulsdrivna personbilar kompenseras med max 10 %. För fyrhjulsdrivna personbilar (inkl. hybridmodeller), liksom för minibussar och lätta lastbilar, kommer de i ramavtalet fastställda utsläppsgränserna tills vidare att kvarstå.

För avropsberättigade myndigheter som vill ställa mer långtgående krav på t.ex. lägre CO2-utsläpp eller klimatbonusberättigad bil finns möjlighet att ställa sådana krav vid avrop från ramavtalet.

Kammarkollegiet vill understryka att detta är att se som en temporär lösning i avvaktan på att regeringen fastställer en ny miljöbilsdefinition. Transportstyrelsen kommer den 30 augusti att presentera ett förslag till en uppdatering av förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.