Grundläggande personlig skyddsutrustning samt förbrukningsartiklar inom laboratoriematerial

 Publicerad 2021-02-05

Med anledning av det fortsatt stora behovet av personlig skyddsutrustning hos statliga myndigheter har Statens inköpscentral valt att vidareutveckla ramavtalsområdet hygien- och städprodukter. Kategorin grundläggande personlig skyddsutrustning (exempelvis handskar och andningsskydd) har brutits ut och upphandlas just nu separat. Kategorin har kompletterats med artiklar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap identifierat att det finns ett behov av. Statens inköpscentral har under arbetet också dialog direkt med berörda myndigheter genom aktörsgemensamt forum resurssamordning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anordnar.

Även förbrukningsmaterial inom kategorin laboratoriematerial är idag svårt att få tag på i tillräcklig omfattning för de myndigheter som bedriver laboratorieverksamhet. Statens inköpscentral har därför påbörjat en upphandling av de artiklar som det finns störst behov av. Detta görs i samarbete med laboratoriemyndigheterna samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Dessa båda upphandlingar prioriteras i vår planering och kommer att utmynna i kortare ramavtal för att lösa den uppkomna situationen med anledning av det fortsatt ansträngda läget som har sin grund i utbrottet av Covid-19.

Preliminärt kommer upphandlingen av grundläggande personlig skyddsutrustning att annonseras i februari och upphandlingen av laboratoriematerial i mars.

Senast ändrad: 2021-02-05