IT-konsulttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: juni 2019

Diarienummer: 23.3-7067-17, 23.3.7069-17, 23.3-7068-17 och 23.3-7070-17

De nuvarande ramavtalen för IT-konsulttjänster Resurskonsulter löper, vid maximala förlängningar, ut från och med den 14 oktober 2018. Den sista regionen löper ut den 31 augusti 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie av IT-konsulttjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandlingar. Vi har fattat beslut om förstudierapporten och påbörjat upphandlingarna.

Vi genomför upphandlingar i tre regioner[1], södra, norra och östra Sverige, vilka tillsammans täcker i hela landet. Upphandlingarna genomförs i takt med att nuvarande ramavtal löper ut. Utöver de tre regionerna planeras även en fjärde upphandling avseende IT-konsulttjänster Team som kommer att vara Rikstäckande. Syftet med IT-konsulttjänster Team är att ge möjlighet kunna avropa hela team, arbetslag eller flera konsulter från olika kompetensområden vid ett och samma tillfälle.

Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap 18 och 22 §§ i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är Avropsberättigade med stöd av att de har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet på att de önskar vara Avropsberättigade på detta Ramavtal.

Tidsplan för upphandlingarna

Region Södra: överprövad.
Region Östra: utvärdering pågår.
Region Norra: utvärdering pågår.
Team, Rikstäckande: planeras annonseras första kvartalet 2019.


Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag November 2017 Klar
Annonsering November 2017 Klar
Utvärdering Mars 2018 Pågående
Tilldelningsbeslut Maj 2018 Överprövad