IT-konsulttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-2940-20

I april 2020 påbörjades en ny upphandling för resurskonsulter dvs.  Ramavtalsleverantör tillhandahåller en eller flera konsulter som resurser som arbetsleds av avropsberättigad samt där Ramavtalsleverantör inte åtagit sig att tillhandahålla ett visst avtalat resultat med överenskomna egenskaper. Resurskonsulter kan ha olika kompetensnivåer samt även vara specialister. Upphandlingen är rikstäckande,  dvs. inte regionsindelad, det kommer inte att finnas någon begränsning i att leverans måste ske till ett visst län. En avgränsning är gjord mot den nuvarande Södra regionens ramavtal under hela den pågående ramavtalsperioden. Upphandlingen delades in i fem anbudsområden, utifrån kompetensområden, varav ett anbudsområde (It-konsultlösningar) är för samlade behov av konsulter vars kompetenser finns inom två eller flera delområden.

Tilldelningsbeslut fattades den 2021-03-15 och fyra av fem anbudsområden överprövades. I anbudsområde 1, Verksamhetens IT-behov, är nu ramavtal tecknade och klara för avrop. Ramavtalet omfattar kompetensområdena Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Anbudsområde 2 Ledning av IT-projekt (Projektledning och Styrning): Överprövat

Anbudsområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt (IT-säkerhet): Överprövat

Anbudsområde 4 Arkitektur och utveckling (Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitekter och Test): Överprövat

Anbudsområde 5 IT-konsultlösningar (samtliga kompetensområden): Överprövat

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2020 Klar
Annonsering September 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Klar
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-10