IT-konsulttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-2940-20

De idag befintliga statliga ramavtalen för området IT-konsulttjänster region Södra löper ut 2022-10-14 och resterande del av Sverige är avtalslöst. I april 2020 påbörjades en ny upphandling för resurskonsulter inom området. 

Ramavtalen kommer att kunna nyttjas för resurskonsulter dvs.  ramavtalsleverantör tillhandahåller en eller flera konsulter som resurser som arbetsleds av avropsberättigad samt där Ramavtalsleverantör inte åtagit sig att tillhandahålla ett visst avtalat resultat med överenskomna egenskaper. Resurskonsulter kan ha olika kompetensnivåer samt även vara specialister.

Upphandlingen kommer att vara rikstäckande,  dvs. inte regionsindelad, det kommer inte att finnas någon begränsning i att leverans måste ske till ett visst län. En avgränsning kommer dock att göras mot den nuvarande Södra regionens ramavtal under hela den pågående ramavtalsperioden. Upphandlingen kommer vidare inte att omfatta kommuner och regioner.

Avropsberättigade nyttjar ramavtalen för specifika delområden om de har ett behov av konsulter inom ett kompetensområde som finns i det delområdet eller ramavtalet för helhet om de har behov av konsulter med kompetens som sträcker sig över mer än ett delområde. Inom varje område kommer ett antal olika roller att ingå för att möta myndigheters behov av IT-konsulter och stöd i arbetet med digitalisering.

Upphandlingen planeras att genomföras med selektivt förfarande och kommer preliminärt att delas in i 5 anbudsområden enligt nedan. Vissa justeringar kan komma att göras innan upphandlingen annonseras.

Anbudsområde 1, (delområde) Verksamhetens IT-behov

Omfattar kompetensområdena Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Anbudsområde 2, (delområde) Ledning av IT-projekt

Omfattar kompetensområdet Ledning och Styrning.

Anbudsområde 3, (delområde) Säkerhet i IT och IT-projekt

Omfattar kompetensområdet IT-säkerhet.

Anbudsområde 4, (delområde) Arkitektur och utveckling

Omfattar kompetensområdena Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitekter samt området Test.

Anbudsområde 5 (helhet) IT-konsultlösningar

Omfattar samtliga kompetensområden ovan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2020 Klar
Annonsering September 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-09-24