Klienter och Mobiltelefoner

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: januari 2021

Diarienummer: 23.3.8108-19

De befintliga statliga ramavtalen för området Klienter löper ut 2021-01-31 och för Mobiltelefoner 2020-11-30. Statens inköpscentral kommer att genomföra ny upphandling. En förstudie har genomförts i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs och att de kommande ramavtalsupphandlingarna bildar en familj av tre ramavtalsområden under det övergripande namnet ”Klienter och mobiltelefoner”.

Information:

Vi vill upplysa om att upphandlingen gällande Klienter och mobiltelefoner kommer att ställa krav på att anbudsgivaren ska inneha ett giltigt certifikat eller diplom för ett kvalitets- och miljöledningssystem som är reviderat och diplomerat eller certifierat av en oberoende tredjepart. Den oberoende tredjeparten ska vara godkänd av den organisation som står bakom diplomet eller certifikatet att utföra revisioner samt behörig att utfärda diplomeringar och/eller certifieringar i dennes namn. Exempel på godkända certifikat och diplom är ISO 9001, ISO 14001, FR2000, Svensk Kvalitetsbas, Svensk Miljöbas, EMAS eller likvärdiga.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2019 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Klar
Annonsering Januari 2020 Klar
Utvärdering April 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2020 Ny upphandling
Planerad start för nya avtal Januari 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-12-16