Klienter, rangordnat ramavtal

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.3-6268-18

Upphandlingsområdet omfattar klienter i form av datorer, bildskärmar surfplattor, smartphones och tillbehör. Avropsformen kommer att vara samtliga villkor fastställda med rangordning. Befintligt ramavtal Användarnära IT-priodukter löpte ut 30 juni 2018.


Inför upphandlingen inom området Klienter, med avropsformen samtliga villkor fastställda, inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet intressenter att inkomma med synpunkter på specifikationer och ett antal övriga krav och frågeställningar. Syftet med denna remiss är att ge möjlighet för leverantörer och intressenter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Vänligen se Excelfilen "Remissfrågor Klient" för frågeställningarna. Observera att underlaget till denna remiss är ett utkast och att den endast omfattar en del av en kommande upphandling. Ändringar av underlaget kan således komma att göras innan annonsering sker. Kammarkollegiet kommer att ta ställning till och granska alla synpunkter som inkommer, dock är det inte säkert att alla synpunkter kan beaktas. Kammarkollegiet kommer inte att ha möjlighet att ge återkoppling på inkomna svar och någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i denna remiss.

Synpunkterna bifogas i Excelfilen med frågeställningarna via e-post till Sara Wedholm senast den 6 november.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag December 2018 Klar
Insamling av bekräftelser November 2018 Klar
Annonsering December 2018 Pågående
Utvärdering Mars 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2019 Planerad