Särskilda förvaringslösningar

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3-7144-17

Aktuell status

Statens inköpscentral gör bedömningen att den överprövning som inkommit gällande upphandlingen av Särskilda förvaringslösningar endast berör delområde Klädförvaring och småfacksskåp och att arbetet med att signera ramavtal för övriga delområden således kan påbörjas. De delområden som är aktuella att signera är:

*  Förvaringslösningar för arkiv och magasin
*  Biblioteksinredning
*  Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering
*  Lager och verkstadsmiljö

De nya ramavtalen kommer att börja löpa tidigast 2018-10-15.

De nuvarande ramavtalen för Arkiv- och förvaringslösningar innefattar sex (6) delområden. De nuvarande ramavtalen löper till och med den 14 oktober 2018.

Pågående upphandling innefattar fem (5) delområden:

  • Förvaringslösningar för arkiv och magasin
  • Biblioteksinredning
  • Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering
  • Klädförvaring och småfacksskåp
  • Lager och verkstadsmiljö

Tanken är att de varor som omfattas av denna upphandling ska ingå i en större möbelupphandling som Kammarkollegiet planerar ska vara avslutad hösten 2019.

Detta innebär att de ramavtal som kommer att upphandlas i denna upphandling endast kommer att löpa under elva (11) månader. För att säkerställa att varuförsörjning kan ske inom ramavtalsområdet även om kommande möbelupphandling försenas, exempelvis på grund av överprövning, finns det möjlighet att förlänga ramavtalen ytterligare med maximalt tolv (12) månader.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2017 Klar
Framtagning av underlag Mars 2018 Klar
Annonsering Maj 2018 Klar
Utvärdering Juni 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Augusti 2018 Överprövad