Utrikes hotell

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2019

Slutdatum: september 2020

Bakgrund
Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att utreda om en upphandling ska genomföras inom området Utrikes hotell. Bakgrunden är att det här området som idag inte ingår i avtalsportföljen återkommande efterfrågats av de avropande myndigheterna.

Under förstudien har det genomförts två enkätundersökningar samt tre referensgruppsmöten med deltagare som antingen i enkäten anmält sitt intresse för att delta eller som blivit särskilt inbjudna av Kammarkollegiet för att representera sin myndighet.

Totalt har respondenterna redovisat kostnader på cirka 200 Mkr årligen för Utrikes hotell. Av 107 tillfrågade myndigheter svarar ca 20 myndigheter att det finns ett stort behov av ramavtal avseende Utrikes hotell sett till deras resmönster och volymer.


Upphandling
Allt sammantaget anser Kammarkollegiet att det finns skäl att gå vidare och påbörja en upphandling, sett till de relativt stora volymer som myndigheterna redovisat.