Hur arbetar vi med innovation?

Förstudie

Syftet med förstudien är att samla information och kunskap om pågående utveckling inom området samt om vilka behov som myndigheterna har. Förstudien ska även belysa förutsättningarna för att en upphandling inom området ska kunna genomföras. Målet är att arbeta fram ett underlag som kan ge stöd inför ett eventuellt arbete med att ta fram ett upphandlingsdokument.

Upphandling

Förstudien är inriktad på en ramavtalsupphandling utformad så att avropande myndigheter erhåller information, stödjande tjänster och möjlighet att anskaffa en mångfald av projektleveranser som bl.a. stödjer verksamhetsutveckling i samverkan med verifierad innovativ teknik.

Den dubbla effekt som man önskar uppnå är att stimulera offentliga upphandlingar av innovationer genom att:

  • De ramavtal som upphandlas ska vara lätta att avropa från och därmed inte innehålla trösklar som begränsar för myndigheter och leverantörer att avropa respektive leverera innovationer. I sammanhanget är det viktigt att beakta myndigheternas behov av ett avropsförfarande som tillåter dialog med leverantörer och på så sätt stödja t.ex. verksamhetsutvecklare och upphandlare inom en myndighet.
  • Öka tillgängligheten till information och ge en överblick genom att sammanställa en uppsättning av goda lösningar och stimulera att dessa presenteras/marknadsförs.

Förvaltning

I vår process för avtalsförvaltning ingår det bland annat att följa upp de krav som ställts i upphandlingen. 

Pågående projekt och aktiviteter

Ett led i vårt utvecklingsarbete för att öka myndigheters möjligheter att avropa innovationer är att tillsammans med Upphandlingsmyndigheten delta i Procure2Innovate - ett internationellt nätverk för att öka användandet av innovationer i offentlig sektor.

Arbetet som löper under fyra år sker i projektform och finansieras av Europeiska kommissionen. Målsättningen är att skapa och utveckla nätverket Procure2Innovate som består av centrala organisationer inom offentlig upphandling i tio länder.

Läs mer om Procure2Innovate här.

Samverkan och utbyte med andra organisationer

Inom området innovation samverkar vi med följande myndigheter och organisationer: