Vad innebär innovation?

Begreppet innovation inom det pågående arbetet beskrivs i bilden nedan.

Speciellt intressant, utöver det som anges i bilden, är att:

  • Begreppet innovation är en idé, ett handlande eller ett objekt som av en individ eller en organisation betraktas som ny. Innovationen behöver alltså inte vara ny i en objektiv mening.
  • En ny idé blir en innovation endast då den finns och har nått spridning på marknaden.

Utvecklingen av en framgångsrik innovation kan indelas i de fem stadier som återges nedan.

  • Stadie 1: Skapa och förankra idé
  • Stadie 2: Visa och utvärdera
  • Stadie 3: Vidareutveckla och experimentera
  • Stadie 4: Kommersialisera
  • Stadie 5: Sprida och införa

Stadie 4 och 5 är de stadier som ligger närmast vår verksamhet och därför speciellt intressanta för oss.  

Stadie 4 (”Kommersialisera”) kan beskrivas på följande sätt: I stadiet kommersialisering, ska leverantören involvera kunderna för att verifiera att innovationen faktiskt löser kundernas problem och analysera kostnader och fördelar förknippade med att innovationen införs.

Stadie 5 (“Sprida och införa”) kan beskrivas på följande sätt: Stadiet sprida och införa är “två sidor av samma mynt”. Sprida är processen att uppnå slutlig acceptans av en innovation och införa är de processer som skapar de strukturer, underhåll och resurser som krävs för att producera och leverera innovationen.

Styrande dokument

Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Enligt Kammarkollegiets instruktion 8 a § ska myndigheten bl.a. inom området informationsteknik särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar (förordning 2014:123). Instruktionen riktar sig mot Statens inköpscentral och Enheten för IT-upphandling.

Nationella upphandlingsstrategin

Inom ramen för arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller struktur för hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta med att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål varav ett är ”En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar”.