Förutsättningar för att kunna avropa från samordnade ramavtal

Organisationer som inte är myndigheter under regeringen, d.v.s. myndigheter under riksdagen eller andra offentligt styrda organ, omfattas inte av inköpssamordningsförordningens bestämmelser.

Om dessa organisationer önskar vara avropsberättigade på ramavtalen, måste de lämna en bekräftelse gällande aktuell upphandling till Statens inköpscentral.

Följande förutsättningar och villkor gäller för lämnande av bekräftelse till Statens inköpscentral.

Statens inköpscentral är en inköpscentral enligt 1 kap. 14 § pkt 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling och ingår ramavtal avsedda för andra upphandlande myndigheter enligt 7 kap. 12 § pkt 3 LOU vilket innebär att Statens inköpscentral företar samtliga rättshandlingar i de upphandlingar som genomförs. Statens inköpscentral genomför upphandlingen, fattar samtliga beslut och tecknar ramavtal samt förvaltar dessa. Statens inköpscentral ansvarar för att upphandlingen genomförs i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning och är motpart vid en eventuell domstolsprövning.

Avropsberättigad ansvarar för de delar av förfarandet som den själv genomför, vilket innebär att avrop och tilldelning av kontrakt sker i enlighet med ramavtalet och gällande upphandlingslagstiftning. Det är avropsberättigad som fattar tilldelningsbeslut i det enskilda avropet samt blir motpart vid en eventuell domstolsprövning gällande avropet.

Statens inköpscentral måste av transparensskäl i förväg kunna precisera kretsen av avropsberättigade i varje enskild upphandling. Av det skälet går det inte att i efterhand ansluta sig till redan annonserade upphandlingar eller gällande ramavtal.