Ansökan om att få avropa från kommande ramavtal

Offentligt styrda organ

Statliga, kommunala och landstingskommunala aktiebolag kan vanligtvis inte ingå i de samordnade statliga ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet med stöd av förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning eftersom de i allmänhet driver kommersiell verksamhet.

Undantag kan göras för bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och att organet är nära beroende av staten, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig rätt.

Förutsättningarna för när ett sådant nära beroende föreligger beskrivs i kap 1. 18 § lagen om offentlig upphandling. Av paragrafen framgår att finansieringen ska till största delen vara täckt av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, verksamheten ska stå under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet samt att i styrelsen eller motsvarande ledningsorgan ska mer än hälften av ledamöterna vara utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering. Läs mer här.

Anser ni att ni är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)?

Tillämpar ni lagen om offentlig upphandling (LOU) i samband med anskaffning av varor och tjänster?

Är ni en juridisk person?

Tillgodoser organisationen behov i det allmännas intresse?

Är behovet av industriell eller kommersiell karaktär?

Har ni en nära anknytning till staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet som kan baseras på finansiering, kontroll eller en majoritet av de utsedda ledamöterna i styrelsen?