Ordlista

Här förklarar vi ord och begrepp som används i upphandlingen och förvaltningen av våra ramavtal.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X YZ Å Ä Ö

Begrepp

Förklaring

Källa

A

 

 

A-tjänst

Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till ÄLOU/ÄLUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s upphandlingsdirektiv.

ÄLOU/ÄLUF bilaga 2

 

Allmänna villkor

Standardvillkor för leveranser vid avrop från ramavtal inom ett visst ramavtalsområde. Allmänna villkor utgör bilaga till av parterna (myndighet/ leverantör) träffat kontrakt. Kan även kompletteras av särskilda villkor.

 

Anbud

Bindande svar från leverantör på upphandlingsdokument från upphandlande myndighet/enhet. 

 

Anbudsansökan

Ansökan om att få lämna anbud som svar på en ansökningsinbjudan. 

 

Anbudsgivning

Process där en leverantör lämnar anbud i en offentlig upphandling. 

 

Anbudsgivare

Den leverantör som lämnar anbud. 

 

Ansökningsinbjudan 

 

Underlag varigenom den upphandlande myndigheten/enheten bjuder in leverantörer att lämna anbud.

 

Anbudssökande

Den leverantör som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande, alternativt i ett urvalsförfarande. 

LOU 1 kap. 8 §

Anbudstid

Tiden från det att anbudsinbjudan offentliggörs till sista dag för att lämna anbud. Se även Tidsfrist. 

LOU 11 kap.

Anbudets giltighetstid

Den tidsperiod anbudet är gällande.

 

Anbudsutvärdering

Utvärdering av de kvalificerade leverantörernas anbud utifrån utvärderingskriterier i förfrågningsunderlaget.

LOU 16 kap.

Annonsering

Tillkännagivande av en upphandlande myndighets avsikt att upphandla. Statens inköpscentral annonserar i TendSign och i TED.

 

Ansökningsinbjudan

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud vid en selektiv upphandling eller en urvalsupphandling. 

LOU 10 kap.

Ansökningstid

Tiden från det att ansökningsinbjudan publiceras till att anbudsansökan ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten/enheten. Se även Tidsfrist. 

LOU 11 kap.

Avbrytande av upphandling

En upphandling kan avbrytas om det föreligger sakliga skäl.

 

Avrop

Med avrop avses anskaffning av varor/tjänster som en avropsberättigad gör genom ramavtalet. 

LOU 7 kap.3 §

Avropsberättigad

Upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ som är berättigade att nyttja de statliga ramavtalen.

 

Avropsförfrågan

Med avropsförfrågan avses den förfrågan som avropsberättigad skickar till ramavtalsleverantören vid avrop.

LOU 7 kap.

Avropssvar

 

Med avropssvar avses det anbud som ramavtalsleverantören lämnar på en avropsförfrågan. 

 

Avtalsspärr

Tidsfrist efter underrättelse om tilldelningsbeslut då avtal inte får ingås, minst 10 eller 15 dagar beroende på kommunikationssätt. Avtalsspärren syftar till att ge leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning vid förvaltningsrätten.

LOU 20 kap. 1 §

B

 

 

B-tjänst

Tjänster som anges i bilaga 3 till LOU/LUF och upphandlas enligt respektive lags 15 kap. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mindre lämpade för gränsöverskridande handel. Har delvis ersatts med Sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

ÄLOU bilaga 3

C

 

 

CPV

CPV är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling för att underlätta sökning och definition av en vara eller tjänst. CPV betyder Common Procurement Vocabulary och kallas även för ”CPV-koder” eller ”CPV-nomenklatur”.

LOU 1 kap. 5 § Förordning 213/2008/EG

D

  

 

E

 

 

Efterannonsering

Meddelande i TED om en avslutad upphandling.

LOU 10 kap. 4 §

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Utvärderas på någon av följande grunder: 1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 2. Kostnad, 3. Pris.

Se även Tilldelningsgrund.

LOU 16 kap. 1 §

F

 

 

Frivillig uteslutning

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling om någon av förutsättningarna för uteslutning enligt LOU 13 kap. 3 § är uppfyllda. Jämför med Obligatorisk uteslutning. 

LOU 13 kap. 3 §

Frågor och svar/kompletterande upplysningar

Anbudssökande eller anbudsgivare har möjlighet att skriftligen ställa frågor som berör pågående upphandling. Dessa besvaras skriftligen av den upphandlande myndigheten/enheten. Frågor kan endast ställas under en särskilt specificerad tidsperiod som anges i förfrågningsunderlaget. Frågorna och svaren presenteras i avidentifierad form för alla leverantörer som deltar i anbudsgivningen. Frågor och svar ställs och lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign.

LOU 11 kap. och 12 kap.

Förenklat förfarande

Ett upphandlingsförfarande under tröskelvärdet där alla leverantörer har rätt att delta och den upphandlande myndigheten/enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

 

Förfrågningsunderlag

Samlingsbegrepp för allt underlag för anbud i en upphandling som tillhandahålles leverantörer, bl.a. teknisk specifikation/uppdragsbeskrivning, krav på leverantör, administrativa bestämmelser och kommersiella villkor m.m. 

Heter numer upphandlingsdokument.

ÄLOU 2 kap. 8 §

Förhandlat förfarande

Ett upphandlingsförfarande där den upphandlande myndigheten bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

 

Förhandling

De situationer när en upphandlande myndighet, före tilldelningsbeslut, förhandlar om innehållet i lämnade anbud i syfte att anpassa anbuden till myndighetens krav och behov.

 

Förlängd avtalsspärr

Ett automatiskt förbud att ingå avtal efter en ansökan om överprövning i förvaltningsrätt. 

 

 

Förlängningsoption

En rättighet att förlänga ramavtal eller kontrakt. Optionen ska anges i ramavtalet eller i kontraktet. 

 

Förnyad konkurrensutsättning

 

Om en avropsberättigad ska avropa en produkt och/eller tjänst från ett ramavtal som har ingåtts med flera leverantörer och om inte alla villkor är angivna i ramavtalet ska ramavtalsleverantörerna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i upphandlingsdokumenten till ramavtalet. 

 

Förstudie

En förstudie innebär en kartläggning av behovet av en ny upphandling.

 

 

Försörjningssektorerna

Statliga och kommunala myndigheter samt offentliga företag som bedriver verksamhet inom områdena vatten, energi-, transport- och posttjänster.  Omfattas av LUF.

 

Förtydligande/komplettering

Statens inköpscentral/avropsberättigad har möjlighet att begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudssökande eller anbudsgivare har ingen motsvarande rätt att få ett förtydligande eller komplettering till stånd, efter det att ansökningstiden/anbudstiden gått ut.  

4 kap. 9 § LOU

G

 

 

Grunder för tilldelning

Det finns 3 grunder för tilldelning av kontrakt.

  1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. Kostnad, eller
  3. Lägsta pris

16 kap. 1 § LOU

H

 

 

Huvuddokument

Huvuddokument är ett dokument som reglerar förhållandet mellan Statens inköpscentral och ramavtalsleverantören. Se Ramavtal.

 

I

 

 

Inköpscentral

En upphandlande myndighet som
1. ingår ramavtal för varor eller tjänster
som är avsedda för andra upphandlande
myndigheter, eller
2. medverkar vid en offentlig
upphandling i egenskap av ombud
åt flera upphandlande myndigheter. 
Statens inköpscentral ingår endast ramavtal i eget namn.

 

Interimistiskt beslut

Vid avsaknad av avtalsspärr får en domstol besluta att avtal inte får ingås. Om ett sådant interimistiskt beslut fattas får avtal ingås först tio dagar efter att domstol avgjort målet eller upphävt det interimistiska beslutet. Domstolen kan, vid överprövning av ett avtals giltighet, besluta att ett avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts.

 

J

 

 

K

 

 

Komboavtal

Komboavtal är ett ramavtal med flera leverantörer och med flera kombinationer av tilldelningsmodeller, vanligtvis rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

 

Kommersiella villkor

De avtalsvillkor som gäller under avtalstiden.  De kommersiella villkoren ingår som en del av förfrågningsunderlaget i upphandlingen. 

 

Kontrakt

Med kontrakt avses ett avtal med ekonomiska villkor som upprättas mellan avropsberättigad och ramavtalsleverantören efter avrop och avser leverans av varor och/eller tjänster. 

LOU 1 kap. 15 §

Kravspecifikation

Den del av förfrågningsunderlaget eller avropsförfrågan som beskriver krav på den upphandlade varan eller tjänsten i termer av t.ex. funktion, prestanda och omfattning. Se Teknisk specifikation.

 9 kap. LOU

Kriterier

Bedömningsgrunder som används vid anbudsutvärdering. Se Tilldelningskriterier.

 

Kriterieviktning

Kriteriernas värde i förhållande till varandra vid utvärdering av anbud eller avropssvar.

 

Kvalificeringskrav

De krav som ställs på leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Se Leverantörskvalificering.

LOU 14 kap. och 15 kap.

Kvalitetssäkringssystem

System för att säkerställa kvaliteten i en leverantörs organisation.

 

L

 

 

Leveransavtal

Ett kontrakt som avser leveranser av en produkt eller tjänst under en definierad period.

 

Leverantör

Den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster. Med leverantör avses också grupper av leverantörer.  

 

Leverantörskvalificering

Prövning om de leverantörer som lämnat anbud uppfyller de s.k. kvalificeringskrav som ställs i upphandlingen. Syftet är att bedöma leverantörens förmåga att leverera den vara och/eller tjänst som upphandlingen avser. Se Kvalificeringskrav.

LOU 14 och 15 kap.

LOU

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och ersatte lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

 

Lägsta pris

Se Tilldelningsgrund.

LOU 16 kap. 1 §

M

 

 

Meddelande om upphandling

Se Annons.

 

Miljöledningssystem

System för att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för att minska företagets miljöbelastning.

 

N

 

 

O

 

 

Obligatoriska krav

De krav som måste uppfyllas vid offentlig upphandling (s.k. ska-krav).

 

Obligatorisk uteslutning

En leverantör ska uteslutas från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören är dömd för brott som innefattas av LOU. 

LOU 13 kap. 1-2 § och 15 kap. 6 §.

Offentlighetsprincipen

Principen innebär att alla handlingar i upphandlingen, som huvudregel, blir offentliga och kan begäras ut när upphandlingen är avslutad. Den upphandlande myndigheten ska dock, innan handlingarna lämnas ut, pröva om det finns skäl att sekretessbelägga handlingarna, till exempel om det allmänna eller en leverantör kan lida skada. Se även Upphandlingssekretess.

 

Offentlig upphandling

De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet eller enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

 

Offentligt styrda organ

Sådana bolag, stiftelser m.m. som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell karaktär, och

1. som till största delen finansieras av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet. 

 

Ogiltigförklaring av avtal

Avtal som ingåtts efter en otillåten direktupphandling eller i strid mot något förbud mot att ingå avtal (avtalsspärr, förlängd avtalsspärr, interimistiskt beslut, tiodagarsfrist och avtal innan tilldelningsbeslut har meddelats) kan under vissa förutsättningar förklaras civilrättsligt ogiltigt av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan om överprövning av avtalets giltighet av en leverantör. Om ett avtal ogiltigförklaras ska parternas prestationer återgå. 

 

Otillåten direktupphandling

Ingående av avtal med en leverantör utan föregående annonsering, trots att avtalet rätteligen skulle ha föregåtts av ett annonserat förfarande enligt LOU, LUF eller LUFS.

 

P

 

 

Principen om icke-diskriminering

Förbud att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet.

FEUF artikel 18, LOU 4 kap. 1 § 

Principen om likabehandling

Alla leverantörer ska behandlas lika och ges så lika förutsättningar som möjligt.

FEUF artikel 34, LOU 4 kap. 1 § 

Principen om proportionalitet

De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad som är lämpligt, effektivt, relevant och ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. 

LOU 4 kap. 1 §

 

Principen om ömsesidigt erkännande

Upphandlande myndighet är skyldig att erkänna och acceptera handlingar, t.ex. intyg, examina etc. som utfärdats av behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom unionen.

LOU 4 kap. 1 §

 

Principen om öppenhet

Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, bl.a. genom annonsering och underrättelse av beslut. Kallas även transparensprincipen.

LOU 4 kap. 1 §

 

Prövning

Prövning av inkomna anbud sker i flera steg enligt de kvalificeringskrav, tekniska specifikationer och utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget.

 

Q

 

 

R

 

 

Ramavtal (statligt)

Ett avtal som ingås mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt (avrop) under en given tidsperiod.  Ett ramavtal består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor.

 

Ramavtalsform

Det finns tre olika former av ramavtal:

  • ramavtal med en leverantör där samtliga villkor är fastställda,
  • ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor är fastställda
  • ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor inte är fastställda

 

Ramavtalsleverantör

Leverantör som efter upphandling erhållit ramavtal och därigenom är part i ramavtalet. 

 

Rangordning

Avropsordning för tilldelning av kontrakt i ramavtal med flera leverantörer där alla villkor för avrop är fastställda. 

 

Referensuppdrag

Information om ett tidigare utfört uppdrag som en upphandlande myndighet/enhet kan begära in av deltagande anbudsgivare eller anbudssökande som bevis för kapacitet och/eller kompetens. 

 

Registreringsbevis

Uppgift som begärs in från Bolagsverket, eller motsvarande myndighet inom EU, i samband med leverantörskvalificering. I registreringsbeviset finns bl.a. uppgift om firmatecknare. 

 

Rättsmedel

Ett samlingsbegrepp för de möjligheter till domstolsprövning (överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift) som finns enligt upphandlingslagstiftningen. 

 

S

 

 

Selektivt förfarande

Ett annonserat upphandlingsförfarande där intresserade leverantörer kan ansöka om att få delta, och den upphandlande myndigheten bjuder in vissa leverantörer som får lämna anbud. Förhandling får inte ske.  

 

Sista anbudsdag

Det datum då anbud senast ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten. 

 

Sista ansökningsdag

Det datum då ansökningar om att delta i en förhandlad eller selektiv upphandling senast ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten. 

 

Ska-krav (obligatoriska krav)

Se Obligatoriska krav. 

 

Skadestånd

Ersättning till leverantörer som lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet/enhet har brutit mot upphandlingsreglerna. Talan måste väckas i tingsrätt inom ett år från det att avtal har slutits eller att avtalet har förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har vunnit laga kraft.

 

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Om en tjänst är av det slag som anges i bilaga två till LOU ska 19 kap. användas

1 kap. 4 § LOU och bilaga 2.

T

 

 

TED

EU:s databas för meddelande om upphandlingar (annonser) där värdet av upphandling överskrider tröskelvärdena. Förkortningen står för Tenders Electronic Daily. 

Länk till SIMAP /TED

Teknisk specifikation

Beskrivning av föremålet för upphandlingen. Kan utformas med hänvisning till standarder eller som funktions- eller egenskapskrav. Se Kravspecifikation. 

LOU 9 kap. 

Tidsfrist

Vid de olika upphandlingsförfarandena gäller olika tidsfrister för lämnande av anbud och ansökan om att få lämna anbud. 

 

Tilldelningsbeslut

Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och skälen för beslutet. Om det finns flera anbudsgivare ska samtliga underrättas om beslutet. 

LOU 12 kap. 12 §

Tilldelningskriterier

De kriterier som används för att utvärdera anbuden inför tilldelning av kontrakt. Kallas även utvärderingskriterier eller "bör-krav". 

16 kap. 2 § LOU

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är sedan 2007 tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen i Sverige.

 

Tiodagarsfrist

När förlängd avtalsspärr gäller, finns ett förbud mot att ingå avtal under tio dagar efter domstolsavgörande eller upphävande av interimistiskt beslut i mål om överprövning. Se även Avtalsspärr. 

LOU 20 kap. 10 §.

Tröskelvärden

Beloppsgräns som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna i LOU 19 kap. 

 

U

 

 

Underleverantör

Med underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår ramavtalsleverantören med varor/tjänster som omfattas av ramavtalet. Definitionen har olika innebörd i olika Ramavtal hos Statens inköpscentral

 

Underrättelse om beslut

Skriftlig underrättelse till anbudssökande eller anbudsgivare om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller tilldela ett kontrakt samt om skälen för besluten. Ett beslut kan även avse selektering.

LOU 12 kap. 12 §

Upphandlande myndigheter

Organisationer som är skyldiga att tillämpa upphandlingslagstiftningen.  Statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet kommunala och en del statliga bolag). Även sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.

 

Upphandlingsdokument

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

1 kap. 23 §

Upphandlingsförfaranden                            

Öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande ska tillämpas enligt förutsättningarna i 6 kap. LOU. Förenklat förfarande, urvalsförfarande, och direktupphandling ska tillämpas enligt förutsättningarna i 19 kap. LOU/.

 

Upphandlingssekretess

Anbud och information som lämnas till en upphandlande myndighet vid en upphandling omfattas av sekretess. Sekretessen är absolut, innebärande att uppgifter om ett visst anbud inte i något fall får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet. Sekretessen gäller enligt huvudregeln till dess alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Se även Offentlighetsprincipen.

Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §

Upphandlingsskadeavgift

Sanktionsavgift som kan dömas ut av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter/enheter kan under vissa förutsättningar åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling.  

 

Urvalskriterier

De kriterier upphandlande myndigheter kan använda för att begränsa antalet anbudssökanden i urvalsförfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering. 

 

Urvalsförfarande

Ett annonserat upphandlingsförfarande där intresserade leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare (endast 15 kap.).  

 

Uteslutning av leverantör

Uteslutning ska ske (obligatorisk uteslutning) om anbudsgivare gjort sig skyldig till vissa brott och får ske (frivillig uteslutning) om anbudsgivare t ex inte fullgjort sina skyldigheter avseende skatt eller socialförsäkringsavgifter. Det finns dock vissa undantag enligt 13 kap. LOU.

LOU 13 kap.

 

Utvärderingskriterier

Se Tilldelningskriterier.  

 

V/W

 

 

X

 

 

Y/Z

 

 

Å

 

 

Återförsäljare

Med Återförsäljare avses en juridisk eller fysisk person som under ramavtalet medgetts rätt att sälja varor/tjänster som omfattas av ramavtalet för ramavtalsleverantören. Återförsäljare får teckna kontrakt med avropsberättigad.

 

Ä

 

 

Ö

 

 

Öppet förfarande

Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer får lämna anbud.

 

Överprövning

Prövning i förvaltningsdomstol enligt LOU efter ansökan av leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling pga. överträdelse av upphandlingsreglerna eller grundläggande principer. Överprövning kan resultera i att upphandling ska göras om, rättas eller att ett avtal förklaras ogiltigt. 

LOU 20kap.

Senast ändrad: 2018-03-20