Innovationsmäklare

Fas: Förstudie

Startdatum: april 2018

Slutdatum: oktober 2019

Om förstudien

Förstudien avser ett nytt ramavtalsområde av så kallade innovationsmäklare. Målsättningen med kommande ramavtal är att underlätta för upphandlande myndigheter att få tillgång till innovativa produkter (varor och tjänster) samt för leverantörer att sprida sina innovativa produkter till offentlig sektor.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför på detta område en gemensam förstudie inför en kommande upphandling för att möta behovet hos offentlig sektor, dvs statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Inom innovationer så finns det idag inget ramavtal och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området. Genom det framtida ramavtalet önskar vi sprida pilot- och införandeprojekt som tidigare utvärderats (t.ex.validerats och/eller verifierats) i en beställares verksamhet. Dessa ska kunna avropas i form av leveranser av s.k. pilotprojekt och införandeprojekt.

Innovationsmäklare är ett nytt koncept och innovationsmäklare ska kunna leverera information, stödjande tjänster och en mångfald av leveranser av s.k. pilot- och införandeprojekt. I dessa projekt har produkter baserade på innovativ teknik eller innovativt användande av teknik en nyckelroll. Projekten möter kundens behov av ökad effektivitet och kvalitet i dess verksamhet och organisation.

Förstudien omfattar även upphandlande myndigheters behov av att avropa de tjänster som främjar arbete med att identifiera, införa och utvärdera en mångfald av projektleveranser.


Referensgrupp och leverantörsmöten

Vi på SIC vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt och vi ser gärna att du som har erfarenhet av s.k. pilotprojekt som t.ex. resulterat i verksamhetsutveckling och införande av innovativ teknik deltar så att vi får ta del av era erfarenheter. Du kan exempelvis vara verksamhetsutvecklare, projektledare eller upphandlare på en myndighet.

Vi söker även leverantörer om deltagit i pilotprojekt inom offentlig sektor som önskar delta i förstudien och på så sätt dela med sig av sina erfarenheter. Vi hoppas även få tips från er myndigheter om potentiella leverantörer.

Passa på att delta i detta spännande arbete om innovation och läs mer om förstudien i dokumentet Underlag inför fortsatt förstudie upphandling av innovationer, som du finner till höger på denna sida.
Förstudien bedrivs inom ramen för vårt fokusområde innovation som du kan läsa mer om här.

Välkommen att kontakta projektledare Fredrik Engvall vid frågor eller synpunkter.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte