Innovationsmäklare

Fas: Förstudie

Startdatum: april 2018

Slutdatum: mars 2019

Förstudien avser ett nytt ramavtalsområde av så kallade innovationsmäklare. Målet är att ramavtalet ska vara lätt att avropa från och utan trösklar för myndigheter och leverantörer att avropa respektive leverera innovationer.

Inom innovationer så finns det idag inget ramavtal och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Innovationsmäklare är ett nytt koncept som skall möta de behov av innovationer som finns hos myndigheter. Tanken är att innovationsmäklare ska ge stöd till myndigheter så att de får information, stödjande tjänster och möjlighet att anskaffa en mångfald av projektleveranser som bl.a. stödjer verksamhetsutveckling i samverkan med t.ex. verifierad innovativ teknik.

Myndigheter ska kunna avropa innovativa lösningar som ökar kvalitet och/eller effektivitet inom offentlig sektor och bidra till de effekter som offentlig sektor önskar uppnå. Fokus ska ligga på modernisering av offentlig sektor och stödja möjligheterna för myndigheter att starta s.k. pilotprojekt och även "skala upp" dessa.


 

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt och vi ser gärna att du som har erfarenhet av s.k. pilotprojekt som t.ex. resulterat i verksamhetsutveckling och införande av innovativ teknik deltar så att vi får ta del av era erfarenheter. Du kan exempelvis vara verksamhetsutvecklare, projektledare eller upphandlare på en myndighet.

Vi söker även leverantörer om deltagit i pilotprojekt inom offentlig sektor som önskar delta i förstudien och på så sätt dela med sig av sina erfarenheter. Vi hoppas även få tips från er myndigheter om potentiella leverantörer.

Passa på att delta i detta spännande arbete om innovation och läs mer om förstudien i dokumentet Underlag inför fortsatt förstudie upphandling av innovationer, som du finner till höger på denna sida.
Förstudien bedrivs inom ramen för vårt fokusområde innovation som du kan läsa mer om här.

 

Välkommen att kontakta projektledare Fredrik Engvall vid frågor eller synpunkter.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.