Juridiska databastjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: april 2020

Slutdatum: november 2020

Statens inköpscentral genomför en förstudie som avser undersöka behovet av, och möjligheter för ett statligt ramavtal inom området Juridiska databastjänster.

Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området. I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från både avropsberättigade myndigheter och leverantörer inom området för att kunna genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig!

Vi genomför under nuvarande omständigheter digitala möten.

Enkät

Vi vill gärna få era synpunkter och erfarenheter inom området Juridiska databastjänster inför en eventuell upphandling. Samtliga leverantörer inom området har därför möjlighet att besvara en enkät genom att följa denna länk.

Med juridiska databastjänster avses i det här sammanhanget att leverantör tillhandahåller juridisk information på en webbsida till sina kunder. Med juridisk information avses t.ex. lagtext, förarbeten, domstolsavgöranden, författningskommentarer, analyser av sakkunniga m.m.

Vi kommer att publicera en generell sammanfattning av inkomna enkätsvar i förstudierapporten.

Välkommen att kontakta projektledare Birgitta Engström vid frågor eller synpunkter.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte