Utrikes hotell

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2019

Slutdatum: april 2021

Förändringar med anledning av COVID-19

Med anledning av de reserestriktioner som den rådande pandemin har medfört har statens inköpscentral beslutat att skjuta fram upphandlingen gällande ett ramavtal för Utrikes hotell.

Förstudiearbetet kommer att fortlöpa under Q1 2021 för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar för ett kommande upphandlingsunderlag. Tidplanen för den kommande upphandlingen kommer att kommuniceras ut vid en tidpunkt då det föreligger bättre möjligheter att göra en bedömning om när utrikes resande kommer att återupptas.

Bakgrund

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie under 2019 för att utreda om en upphandling ska genomföras inom området Utrikes hotell. Bakgrunden är att det här området som idag inte ingår i avtalsportföljen återkommande efterfrågats av de avropande myndigheterna. Förstudien fokuserade på behovsbilden hos avropsberättigade.

Under förstudien har det genomförts två enkätundersökningar samt tre referensgruppsmöten med deltagare som antingen i enkäten anmält sitt intresse för att delta eller som blivit särskilt inbjudna av Kammarkollegiet för att representera sin myndighet.

Kompletterande förstudie

Med bakgrund av den initiala förstudien så har Statens inköpscentral beslutat att genomföra en kompletterande förstudie som utvidgar fokusområdet till att även omfatta möjliga anbudsgivare. Den kompletterande förstudien kommer att utmynna i en förstudierapport som kommer att ligga till grund för beslut om huruvida en upphandling inom området bör genomföras eller inte.

Ansvarig projektledare för förstudien är Niklas Björns

Senast ändrad: 2020-12-08