Utrikes hotell

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2019

Slutdatum: oktober 2020

Bakgrund

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie under 2019 för att utreda om en upphandling ska genomföras inom området Utrikes hotell. Bakgrunden är att det här området som idag inte ingår i avtalsportföljen återkommande efterfrågats av de avropande myndigheterna. Förstudien fokuserade på behovsbilden hos avropsberättigade.

Under förstudien har det genomförts två enkätundersökningar samt tre referensgruppsmöten med deltagare som antingen i enkäten anmält sitt intresse för att delta eller som blivit särskilt inbjudna av Kammarkollegiet för att representera sin myndighet.

Kompletterande förstudie

Med bakgrund av den initiala förstudien så har Kammarkollegiet beslutat att genomföra en kompletterande förstudie som utvidgar fokusområdet till att även omfatta möjliga anbudsgivare. Den kompletterande förstudien kommer att utmynna i en förstudierapport som kommer att ligga till grund för beslut om huruvida en upphandling inom området bör genomföras eller inte.

Kontaktperson för förstudien är Niklas Björns