Hållbarhet i de statliga ramvtalen

Genom att upphandla miljöanpassade varor och tjänster och genom att göra socialt ansvarsfulla upphandlingar, kan vi bidra till en hållbar utveckling.

Statens inköpscentral kan genom att ställa hållbarhetskrav bidra till att producenter tar fram miljöanpassade alternativ, exempelvis energieffektiva datorer och miljöbilar, samt att leverantörerna säkerställer arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal, en förbättrad arbetsmiljö och grundläggande rättigheter i hela leverantörskedjan. 

Hänsyn till hållbarhetsrisker i upphandlingen

Vi arbetar regelbundet med att klassificera ramavtalsområdena utifrån risker gällande hållbarhet. När vi identifierar hållbarhetsrisker har vi ett särskilt fokus på dessa i upphandlingsprocessen.

Hållbarhet i arbetsprocessen

Hållbarhetshänsyn ingår i alla delar av upphandlingsprocessen. Vårt mål är att ställa hållbarhetskrav som är relevanta, effektiva och uppföljningsbara. När vi ställer krav i våra upphandlingar har vi dels ett nationellt perspektiv som rör förhållanden i Sverige, och dels ett globalt perspektiv som omfattar miljön, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leverantörsleden. Vi använder oss i första hand av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav alternativt de hållbarhetskrav som är framtagna av Europeiska kommissionen.

Myndigheten har även möjlighet att precisera och komplettera de hållbarhetskrav som ställts i ramavtalsupphandlingen i samband med avrop med förnyad konkurrensutsättning. Läs mer om vilka krav som ställts i ramavtalsupphandlingen och vilka krav du kan ställa i avropet i den aktuella vägledningen på avropa.se.

När upphandlingen av ett ramavtal slutförts lämnas ramavtalet över till enheten för ramavtalsförvaltning. Denna enhet ansvarar för att följa upp de krav som ställts i upphandlingen.

Kravuppföljning sker enligt en etablerad process som leds av ramavtalsansvarig förvaltare. Hållbarhetskrav är ofta föremål för mer omfattande uppföljningar där ramavtalsleverantörerna får redovisa hur de säkerställer kravuppfyllnaden i sina processer och där revisioner genomförs på plats hos ramavtalsleverantören.

Statens inköpscentrals miljöhandbok

Vår miljöhandbok är i första hand avsedd att användas som stöd vid ramavtalsupphandlingen. Den hjälper oss att ställa relevanta miljökrav och innehåller bland annat följande kapitelrubriker:

  • Hållbarhetskrav vid upphandling.
  • Miljöpåverkan ur ett livscykelsperspektiv.
  • Kravställning, verifikation och uppföljning.
  • Checklista och exempel.
  • Lagstiftning, direktiv, förordningar och miljömärkning.

Miljöhandboken kan även vara användbar för avropande myndigheter. Ladda ner miljöhandboken här.

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Kontaktperson: gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se