Ansök om att få avropa från ramavtalen

Ansökan om att få använda de samordnade ramavtalen

En organisation med anknytning till staten, en kommun eller en region kan ansöka om att bli avropsberättigad på de kommande statliga samordnade ramavtalen som Statens inköpscentral upphandlar med stöd av förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning.

Organisationen måste då lämna in en särskild ansökan till Kammarkollegiet, som utifrån den information som lämnats i ansökan bedömer om organisationen får ingå i kretsen av avropsberättigade.

OBSERVERA! Formuläret ”Ansökan om att få avropa från kommande ramavtal” har krånglat vilket innebär att de ansökningar som skickats in mellan 11 mars till 25 april inte kommit fram. Tyvärr innebär detta att ni måste skicka om er ansökan.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta har orsakat.

Hur bedömer kollegiet om en organisation ska få använda de samordnade ramavtalen?

Endast myndigheter under regeringen får avropa från de ramavtal som upphandlas med stöd av förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning. Andra upphandlande myndigheter kan bli avropsberättigade om de uppfyller kriterierna i 1 kap 18 och 22 §§ i lag (2016:1145) om offentlig upphandling, innebärande att organisationen måste vara en juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och som står under kontroll  av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.

Bekräftelse om att få använda de samordnade ramavtalen

För att bli avropsberättigad på ett specifikt samordnat ramavtal måste vidare en särskild bekräftelse lämnas till Kammarkollegiet. Bekräftelsen, som utformas av Statens inköpscentral, omfattar aktuell upphandling.

Statens inköpscentral måste av transparensskäl i förväg kunna precisera kretsen av avropsberättigade i varje enskild upphandling. Av det skälet går det inte att i efterhand ansluta sig till redan annonserade upphandlingar eller gällande ramavtal.