Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR gälla som lag i Sverige och ersätter då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

Datainspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet.

Mer information om GDPR kan du läsa på Datainspektionens webbsida

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, en bild, fingeravtryck eller ett ärendes diarienummer med mera.

Offentlighetsprincipen

Kammarkollegiet är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser, uppdrag samt ansökningar

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas via särskild webblankett för uppdrag om inkasso, kapitalförvaltning, ansökningar om auktorisation som tolk eller översättare/translator eller anmälan om dödsbo behandlas och sparas som krävs för handläggning och administration av ärendet eller uppdraget.

Rätt att begära information

Vill du veta om Kammarkollegiet behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Kammarkollegiet och att få uppgifter rättade. Läs mer om hur man begär information på Datainspektionens webbsida.

Avrop från de statliga ramavtalen

I samband med behovsanalysen som genomförs innan en avropsförfrågan skickas ut är det lämpligt att även beakta om personuppgifter kommer att behandlas. För det fall att avropsberättigad myndighet anses vara personuppgiftsansvarig ska ett personuppgiftsbiträdesavtal som huvudregel tecknas med den ramavtalsleverantör som vinner avropet.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen.

Kontakta oss  

Om du har frågor eller synpunkter som gäller Kammarkollegiets behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till Kammarkollegiets funktionsbrevlåda (från och med den 25 maj 2018) via e-post: GDPR@kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer). Du kan även skriva ett brev till Kammarkollegiet, GDPR, Box 2218, 103 15 Stockholm.