Utvecklingsinitiativet

Som en del i Statens inköpscentrals verksamhetsutveckling mot det övergripande målet ”Rätt ramavtal i rätt tid” har en arbetsgrupp inrättats för att utveckla inköpscentralens modell för upphandling av och avrop från ramavtalen. Målet med gruppens arbete är att vi ännu bättre ska kunna möta våra kunders behov samt att differentiera i hur vi gör upphandlingar.

Arbetsgruppen ansvarar därför bland annat för att utveckla avropsförfaranden/ramavtalsmodeller genom intern analys, marknadsanalys och behovsanalys i samråd med avropsberättigade. Arbetet syftar till att underlätta för framförallt små och medelstora myndigheter i samband med avrop från ramavtalen.

Vidare ansvarar gruppen för att omhänderta utveckling på upphandlingsområdet genom att bland annat analysera utvärderingsmodeller kopplat till olika marknader och ramavtalsområden samt analys av domstolspraxis.

Vid frågor om vårt arbete inom utvecklingsinitiativet, var vänlig kontakta Elin Olsson