Frågor och svar om Glasögon

 • Finns det rabatter om jag skulle behöva ha starkare glas än vad som anges här?
  Svar:

  Den lämnade rabattsatsen avseende andra glas än de som anges i punkt 2.1.13. ska gälla
  under hela ramavtalsperioden och gälla på vid var tid gällande publika pris för den övriga marknaden.

 • Kan man beställa progressiva glas? Ingår slipningar och ytbehandlingar?
  Svar:

  Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla glas med följande slipningar:
  - Enkelslipade glas. Med enkelslipade glas avses glas med en styrka över hela glaset.
  - Närprogressiva glas. Med närprogressiva glas avses glas som ger flexibelt seende på alla avstånd från 35 cm och upp till ca 200-250 cm.
  - Rumsprogressiva glas. Med rumsprogressiva glas avses glas som ger flexibelt seende på alla avstånd från 35 cm och upp till 400 cm.

  Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla följande ytbehandlingar:
  - Antireflexbehandling
  - Hårdytbehandling

 • Måste jag göra en synundersökning?
  Svar:

  Ramavtalsleverantören ska tillse att synundersökning utförs av legitimerad optiker. Vid synundersökningen ska en bedömning göras om arbetstagarens eventuella privata
  glasögon kan fungera tillfredsställande som bildskärmsglasögon. I de fall synundersökningen visar att arbetstagaren inte är i behov av bildskärmsglasögon betalar beställaren endast för synundersökningen.

  Om resultatet av synundersökningen visar att det behövs kompletterande synundersökning av ögonläkare, med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, ska ramavtalsleverantören remittera arbetstagaren till ögonläkare. Kostnaden för remitteringen ska ingå i kostnaden för synundersökningen.

 • Tilläggsköp av glasögonbågar?
  Svar:

  Önskar arbetstagare hos beställare att göra tillägg för att köpa dyrare/andra glasögonbågar än vad som ingår i ramavtalet får detta enbart göras förutsatt att glasögonbågarna uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5, och Utförande av personlig utrustning, AFS 1996:7 samt att även dessa bågar omfattas av avtalade garantier och övriga bestämmelser enligt detta ramavtal.
  Den extra kostnaden ska bekostas av arbetstagaren och betalas separat.

 • Kan man välja den optiker som man brukar gå till för sina privata glasögon?
  Svar:

  I detta ramavtal tillämpas en fast avropsordning, dvs rangordning.
  Beställaren ska i första hand kontakta den ramavtalsleverantör som har plats nummer ett (1) i rangordningen.

  I de fall någon av omständigheterna A-D nedan är tillämpliga har beställaren rätt att avvika från avropsordningen och kontakta nästkommande ramavtalsleverantör i rangordningen, o.s.v.
  A) Om ramavtalsleverantören inte har en optikerbutik på den ort där beställaren har sin
  verksamhet.
  B) Om beställaren är i behov av en optikerbutik som är tillgänglig för personer med
  funktionshinder och ramavtalsleverantören inte kan erbjuda detta på den ort där beställaren har sin verksamhet.
  C) Om ramavtalsleverantören inte kan åta sig uppdraget.
  D) Om beställaren har hävt ett tidigare kontrakt som tillkommit genom avrop från ramavtalet helt eller delvis.