IT-tjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 800 timmar) - Mellersta Norrland

Avtalsperiod: 2021-04-03 - 2023-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2025-04-02

Yrkesområdet IT-tjänster är regionalt indelat i 8 geografiska områden (se NUTS 2-kartan för indelning).

Område ska väljas utifrån konsultens placeringsort.

Vid rangordnat avrop gäller priserna i Prislistan IT-tjänster.

 

Läs mer

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån konsultens placeringsort.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
SMA Maintenance
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2021-04-12