Frågor och svar om Rekrytering av chefer (förnyad konkurrensutsättning)

 • Hur fungerar det med betalning och fakturering om ramavtalsleverantör offererar minuspriser i sitt avropssvar?
  Svar:

  Ett avrop kan avse tjänst med fasta avtalade priser och/eller tilläggstjänst där pris för tilläggstjänst anges av ramavtalsleverantör vid förnyad konkurrensutsättning.

  Fasta priser får inte underskridas i avrop. Att underskrida fast avtalade priser enligt ramavtalet kan utgöra avtalsbrott.

  Fakturering ska ske enligt Allmänna villkor eller enligt överenskommelse mellan ramavtalsleverantören och avropande myndighet.

 • Får ramavtalsleverantörerna prissätta med noll- eller minuspriser vid förnyad konkurrensutsättning?
  Svar:

  Det finns inget i ramavtalet som reglerar hur ramavtalsleverantör får prissätta tilläggstjänster vid en förnyad konkurrensutsättning, dvs. för de tjänster som inte har fasta avtalade priser enligt ramavtalet.

  Tycker en avropande myndighet att ett avropssvar är onormalt lågt prissatt är den enligt 16 kap. 7 § LOU skyldig att begära att leverantör ska förklara det låga priset. Om den avropande myndigheten accepterar ett onormalt lågt pris efter begärd förklaring är det extra viktigt att följa upp leveransen så att den överensstämmer med både kontraktet och ramavtalets villkor.

  Ramavtalet innehåller åtgärder att vidta om ramavtalsleverantör frångår kravuppfyllelsen om leverans. Kammarkollegiet behöver därför få information om onormalt låga anbud leder till, eller visar tendenser till, oregelbundenhet eller leveranser som strider mot ramavtalet.

 • Om leverantören inte hittar en kandidat- i vilket skede anses då uppdraget slutfört?
  Svar:

  Eftersom varje uppdrag har olika förutsättningar krävs en dialog mellan ramavtalsleverantör och avropande myndighet avseende förväntningar och möjligheter i det specifika uppdraget. Parterna kan komma överens om hur länge uppdraget ska få fortgå utan att kandidat hittas och hur debiteringen ska ske om kandidat inte hittas.

 • Om leverantören inte hittar en kandidat-behöver myndigheten ändå betala?
  Svar:

  Vid avbrytande av uppdrag så kan avbeställningsklausulen i Allmänna villkor vara lämplig (11.24.4 Avbeställning av Avrop). Om uppdraget rör ett komplett rekryteringsuppdrag så kan man även titta på avsnitt Fakturering (11.13.1 Fakturering) där en faktureringstrappa anges.

 • Om man väljer använda någon parameter för krav i avropet blir detta tillägg kostnadsdrivande och ett påslag på det fasta priset?
  Svar:

  Om en parameter från Kravkatalogen används så är det inte kostnadsdrivande. Parametrarna är en möjlighet att specificera myndighetens behov och krav. Se Vägledningen 3.3 Kravställning.

 • Vilka priser gäller och hur många tester ingår vid avrop av delmoment ”Genomförande av tester”?
  Svar:

  Pris för genomförande av tester är enligt vad som framgår per delområde enligt Prisbilagan (se även UD, 5.1.1 punkt 6). I alla priser för genomförande av test ingår test av maximalt tre kandidater med två tester per kandidat. Önskar avropsberättigad genomföra tester med fler än tre kandidater eller fler tester per kandidat debiteras detta per timme. Då gäller timpriserna enligt Prisbilagan för senior respektive junior konsult.

 • Får leverantören sänka pris på fasta kostnader vid en FKU?
  Svar:

  Fasta priser kan inte sänkas i en förnyad konkurrensutsättning, priset för övriga tjänster vilka inte har fasta priser, bestäms däremot helt och hållet vid den förnyade konkurrensutsättningen.

 • Om vi bara vill använda avtalet för delar av en rekryteringsprocess t.ex. om vi endast skulle vilja genomföra tester i samband med en rekrytering som vi själva genomför. Är det då möjligt att använda avtalet?
  Svar:

  Ja, en myndighet kan välja att endast avropa ett eller flera delmoment i rekryteringsprocessen och behöver inte avropa en hel rekryteringsprocess (se delmoment 6 i Rekryteringsprocessen). Avropet görs enligt avropsordning för rekryteringens delområde.

 • Kan vi använda oss av ramavtalet och genom detta genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att sedan teckna ett kontrakt på X år med en leverantör för ett återkommande behov?
  Svar:

  För att kunna avropa flera rekryteringar som ska genomföras, i ett och samma kontrakt, krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna är att de som ska rekryteras i så fall ska vara både inom samma delområde och samma riksområde samt att det även ska röra sig om ett specifikt rekryteringsbehov som ska genomföras under en viss tidsperiod. Med specifikt rekryteringsbehov avses att det vid den förnyade konkurrensutsättningen specificeras hur många som ska rekryteras, när i tiden och vilken tjänst det rör sig om.

  Att bara teckna ett generellt kontrakt eller leveransavtal över tid kan ses som ett ramavtal i ramavtalet vilket enligt praxis inte är tillåtet.

 • Får ramavtalsleverantören offerera en senior kandidat även om en junior efterfrågas?
  Svar:

  Om avropsberättigad efterfrågar en junior rekryteringskonsult vid avrop kan ramavtalsleverantören välja att offerera en senior kandidat. Detta ger dock inte rätt att ta ut ett högre pris utan i så fall ska pris gälla motsvarande en junior konsult.

 • Ramavtalsområdet omfattar inte annonseringstjänster. Annonseringstjänster finns att avropa från Kammarkollegiets ramavtal för mediebyråtjänster. Hur är annonseringstjänsterna och vad ingår i eventuella annonspaket som går att avropa?
  Svar:

  Mediebyråtjänster kan avropas på många olika sätt, det är upp till avropande myndigheter att utforma avrop av dessa tjänster. Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för annonseringsverktyg och kampanjer, för mer information se: https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/mediebyratjanster/

 • Gäller detta ramavtalsområde endast permanenta tillsättningar/rekryteringar eller omfattar den även interimstillsättningar?
  Svar:

  Ramavtalsområdet omfattar inte interimstillsättningar. För beskrivning av vad upphandlingen omfattar, se avsnitt 1.4.1 i upphandlingsdokumentet (förfrågningsunderlag).