Till innehåll på sidan

Får ramavtalsleverantörerna prissätta med noll- eller minuspriser vid förnyad konkurrensutsättning?

Det finns inget i ramavtalet som reglerar hur ramavtalsleverantör får prissätta tilläggstjänster vid en förnyad konkurrensutsättning, dvs. för de tjänster som inte har fasta avtalade priser enligt ramavtalet.

Tycker en avropande myndighet att ett avropssvar är onormalt lågt prissatt är den enligt 16 kap. 7 § LOU skyldig att begära att leverantör ska förklara det låga priset. Om den avropande myndigheten accepterar ett onormalt lågt pris efter begärd förklaring är det extra viktigt att följa upp leveransen så att den överensstämmer med både kontraktet och ramavtalets villkor.

Ramavtalet innehåller åtgärder att vidta om ramavtalsleverantör frångår kravuppfyllelsen om leverans. Kammarkollegiet behöver därför få information om onormalt låga anbud leder till, eller visar tendenser till, oregelbundenhet eller leveranser som strider mot ramavtalet.

Senast ändrad: 2021-06-23