Till innehåll på sidan

Managementtjänster - Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning

Avtalsperiod: 2020-11-16 - 2024-11-15

Ramavtalsområdet Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning omfattar tjänster för utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. Vidare ingår strategisk kompetensförsörjning.

Ramavtalet ger myndigheterna tillgång till tjänster vid olika utvecklingsinsatser för personalen. Avrop kan avse uppdrag med omfattande insatser och längre varaktighet eller enskilda delar i utvecklingsprogram. Tjänsterna kan utföras i form av handledning (i grupp eller individuellt), rådgivning, utbildning eller liknande.

Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform. I bilaga "Kravkatalog" framgår de krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Rekryterings- och bemanningstjänster ingår inte i upphandlingen.

Nedan ges på en övergripande nivå exempel på tjänster som avropsberättigade kan komma att avropa.

Chefsutveckling (1)

Att arbeta som chef i staten (1.1)

Tjänsterna avser arbetsgivarrollen i statlig verksamhet.

Innehållet i tjänsterna kan vara att förmedla kunskap om regelverk i staten, arbetsmiljöarbete, arbetsrätt, ekonomi och verksamhetsplanering. Exempel på områden är grundläggande kunskaper för nya chefer samt vidareutveckling av chefer.

Att leda verksamheten (1.2)

Tjänsterna avser att stödja chefens ledning för att i samverkan med medarbetarna uppnå verksamhetsmålen. Tjänsterna ska leda till en utveckling av ledningsförmågan utifrån organisationens styrdokument och värdegrund och främja en god arbetsmiljö.

Innehållet kan omfatta

 • handledning i hur man som chef, i dialog med medarbetarna, klargör mål och förväntningar, motiverar, stödjer, tar emot feed-back, återkopplar och följer upp.
 • förändringsledning, utveckling av förmågan att leda vid förändringar.
 • teori och praktik för grupputveckling.

Övrigt stöd (1.3)

Tjänsterna avser övrigt stöd i chefsrollen.

Innehållet kan omfatta:

 • samtalsmetodik, konflikthantering.
 • att utveckla den kommunikativa förmågan.
 • självkännedom, insikter i hur man själv och andra fungerar i olika situationer.
 • individuellt stöd, handledning, som grundas på verksamhetens behov.


Utveckling av ledare, medarbetare och grupper (2)

Tjänster avser utveckling av ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller.

Ledare (2.1)

Tjänsterna avser handledning till ledningsgrupper för att utveckla och effektivisera arbetet, se över roller och samarbetsformer för att förbättra styrningen. Utveckling kan avse ledningsgrupper på olika nivåer i organisationen.

Tjänsterna avseende utveckling av ledare omfattar utvecklingsinsatser för ledare utan personalansvar.

Medarbetarskap (2.2)

Syftet med utveckling av medarbetarskapet är att stödja ett aktivt medarbetarskap som innebär delaktighet och ansvar. Målet kan vara att stödja ett förändrat arbetssätt för att uppnå verksamhetsmål.

Tjänsterna kan omfatta:

 • att förbättra förmågan att hantera förändringar.
 • värdegrunds- och kulturfrågor.
 • statstjänstemannarollen.
 • framtagande av riktlinje/policy för medarbetarskap.
 • att leda grupper för kollegial stöttning.
 • kandidatprogram eller liknande.

Stöd till arbetsgrupper (2.3)

Tjänsterna kan innefatta metoder och handledning för att förbättra arbetsklimatet i gruppen så att den kan fullgöra sina uppgifter.

Strategisk kompetensförsörjning (3)

Tjänsterna avser metoder och planering för att kunna ta fram strategier för kompetensförsörjning. Syftet är att förbättra metoder för att utveckla, rekrytera och behålla personal.

Tjänsterna kan omfatta:

 • stöd vid planering av strategier för kompetensförsörjning, lägga upp arbetssätt.
 • strategier för erfarenhetsåtervinning och lärande i arbetet.
 • kompetensinventering.
 • stöd vid införande av nya metoder för strategisk kompetensförsörjning.

Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader. Mer information om innehållet i de nya bestämmelserna finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2023-05-25