Till innehåll på sidan

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Avtalsperiod: 2020-07-01 - 2024-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-06-30

Ramavtalsområdet Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Vid avrop används förnyad konkurrensutsättning.

 • Tjänsterna omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar eller utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor.
 • Området avser stöd för ledning och styrning av verksamheten i syfte att utveckla och effektivisera denna.
 • Behoven kan gälla både stöd- och kärnverksamhet. Granskning kan avse avropsberättigads egna underlag eller underlag framtaget av annan (second opinion).
 • Tjänsterna kan utföras som uppdrag där anbudssökande tar huvudansvar, uppdrag i vilka avropsberättigade deltar och uppdrag som avser olika former av stöd och rådgivning.
 • Tjänsterna kan avse hela verksamheten, delar av den eller enstaka behov hos myndigheten. Uppdragen kan även gälla verksamheter i flera myndigheter eller andra organisationer.

Nedan ges på en övergripande nivå exempel på stöd som avropsberättigade kan komma att avropa.

 • Behovet av stöd kan innefatta kvalificerad oberoende utredningskompetens, kunskaper om ekonomistyrning, särskilt vad gäller staten, erfarenheter och kunskap om statlig förvaltning inklusive förvaltningsrätt.
 • Behov kan finnas av snabba insatser till exempel utifrån politiska beslut eller annan påverkan från omvärlden. Behov kan gälla en eller flera myndigheter eller intressenter.

Exempel på behov av:

 • Utredningar och analyser inom stöd- och kärnverksamhet.
 • Utvärderingar och granskningar vad gäller måluppfyllelse och effekter.
 • Översyn av verksamhetens styrning och organisation för att kunna hantera förändringar internt eller i omvärlden.
 • Att möta krav från externa intressenter och behov av att kunna samverka externt
 • Att hantera förändringar avseende myndighetens uppdrag.
 • Utvärderingar av genomförda insatser och uppföljningar av verksamhetsförändringar.

Exempel på specifika områden:

 • Effektivisering av styrning i befintlig verksamhet.
 • Verksamhetens kvalité och ekonomi.
 • Hållbarhetsfrågor.
 • Informationssäkerhet.
 • Säkerhetsfrågor och riskhantering.
 • Digitalisering
 • Tillitsbaserad styrning.
 • Förvaltningsgemensamma initiativ.

Det finns en katalog med krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Bemanningstjänster till linjeverksamhet och revisionstjänster ingår inte i upphandlingen.

Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader. Mer information om innehållet i de nya bestämmelserna finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02