Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Avtalsperiod: 2020-07-01 - 2022-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2024-06-30

Ramavtalsområdet Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Vid avrop används förnyad konkurrensutsättning.

 • Tjänsterna omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar eller utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor.
 • Området avser stöd för ledning och styrning av verksamheten i syfte att utveckla och effektivisera denna.
 • Behoven kan gälla både stöd- och kärnverksamhet. Granskning kan avse avropsberättigads egna underlag eller underlag framtaget av annan (second opinion).
 • Tjänsterna kan utföras som uppdrag där anbudssökande tar huvudansvar, uppdrag i vilka avropsberättigade deltar och uppdrag som avser olika former av stöd och rådgivning.
 • Tjänsterna kan avse hela verksamheten, delar av den eller enstaka behov hos myndigheten. Uppdragen kan även gälla verksamheter i flera myndigheter eller andra organisationer.

Nedan ges på en övergripande nivå exempel på stöd som avropsberättigade kan komma att avropa.

 • Behovet av stöd kan innefatta kvalificerad oberoende utredningskompetens, kunskaper om ekonomistyrning, särskilt vad gäller staten, erfarenheter och kunskap om statlig förvaltning inklusive förvaltningsrätt.
 • Behov kan finnas av snabba insatser t.ex. utifrån politiska beslut eller annan påverkan från omvärlden. Behov kan gälla en eller flera myndigheter eller intressenter.

Exempel på behov av:

 • Utredningar och analyser inom stöd- och kärnverksamhet.
 • Utvärderingar och granskningar vad gäller måluppfyllelse och effekter.
 • Översyn av verksamhetens styrning och organisation för att kunna hantera förändringar internt eller i omvärlden.
 • Att möta krav från externa intressenter och behov av att kunna samverka externt
 • Att hantera förändringar avseende myndighetens uppdrag.
 • Utvärderingar av genomförda insatser och uppföljningar av verksamhetsförändringar.

Exempel på specifika områden:

 • Effektivisering av styrning i befintlig verksamhet.
 • Verksamhetens kvalité och ekonomi.
 • Hållbarhetsfrågor.
 • Informationssäkerhet.
 • Säkerhetsfrågor och riskhantering.
 • Digitalisering
 • Tillitsbaserad styrning.
 • Förvaltningsgemensamma initiativ.

Det finns en katalog med krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Bemanningstjänster till linjeverksamhet och revisionstjänster ingår inte i upphandlingen.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-06-03